Výchovný poradca

12 September 2018, 09:21


VÝCHOVNÝ PORADCA

Meno: Mgr. Katarína Ďurišková

Konzultačný deň: utorok 

 

Stretnutie je možné i vopred dohodnúť osobne alebo cez mail: kduriskova@gmail.com 

Poslaním systému výchovného poradenstva je poskytovanie psychologickej a pedagogickej odbornej starostlivosti žiakom.

 

Poskytovanie informácií o možnostiach štúdia na vysokých školách.

Výchovný poradca v spolupráci s koordinátormi (prevencie sociálno – patologických javov, výchovy k manželstvu a rodičovstvu, environmentálnej výchovy) a vyučujúcimi výchovných predmetov pomáha ochraňovať žiakov pred negatívnymi sociálno – patologickými javmi a spoločne:

 • realizujú rozvoj oblasti humanitného vzdelávania a výchovy,
 • venujú pozornosť hodnotovej orientácii mladých ľudí, úzko   súvisiacej s medziľudskými vzťahmi v našej spoločnosti,
 • objasňujú všetky formy diskriminácie, xenofóbie, intolerancie, rasizmu a sociálno-patologických prejavov,
 • pomáhajú pri realizácii preventívnych programov v súlade s Národným programom boja proti závislostiam.

 


Ďalšie informácie:


Informácie o vysokých školách

Aktuálne informácie vysokých škôl

Komplexné informácie na stránkach CVTI SR

Tlačivo prihlášky na VŠ

Vzor vyplnenej prihlášky


Prihlášky na VŠ v Českej republike

Ako získať prihlášku

 • tlačivo prihlášky možno zakúpiť len v ČR
 • napísať žiadosť o zaslanie tlačiva prihlášky na fakultu vybranej VŠ
 • stiahnuť na internete
 • vyplniť a zaslať elektronickú formu prihlášky (sú na stránkach VŠ)


Ako vyplniť prihlášku

Požadované údaje sú identické ako na slovenskej prihláške. Odlišne sú len nasledovne údaje:

 • IZO – naše IČO (000396869)
 • JKOV – kód študijného zamerania (je na vysvedčení)

                  Všeobecné triedy: 7902J

                  Bilingválne triedy: 7902J74

 • KKOV – nevyplniť

Pri vypĺňaní elektronickej prihlášky nevypĺňať naše IČO, ale treba dať kód zahraničného študenta (nájdete v možnostiach).


Informácie o VŠ možno nájsť i na týchto adresách:

www.minedu.sk

www.portalvs.sk

www.eures.sk

www.scio.sk

www.siv.sk

www.vejska.cz

www.vysokeskoly.cz

www.skoly.sk

www.icm.sk

www.kampomaturite.cz

www.infoabsolvent.cz 

www.karierazahranicami.sk

www.saia.sk

www.stuzkova.eu

http://www.studuj.to