Štipendiá

5 May 2020, 09:11


Sociálne štipendium v školskom roku 2023/2024

 Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendiuma doložiť doleuvedené doklady:

 

1.  Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi je potrebné   doložiť"Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že  rodina je v hmotnej núdzi, nie   staršie ako 3 mesiace.

   - Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2022/2023

     overenú riaditeľkou školy

 

2. Rodina nedosahuje životné minimum rodiny:

    Je potrebné doložiť:

- "Potvrdenie o čistom prijme rodičov za rok 2022 (ročné  zúčtovanie dane za rok 2022 alebo výpis z daňového priznania r. 2022)

         + vyplatené náhrady príjmu pri PN, nemoc. dávky za rok 2022

     -  Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2022/23

         overenú riaditeľkou školy

     -  Doklad o výške vyplatených prídavkoch na deti za rok 2022

         z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

-  Doklad o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2022

 

3. Ak má žiak nezaopatrených súrodencov, je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy.

Žiadosť o štipendium a potrebné doklady žiadame predložiť do 29.9.2023 p. Omastovej – personálne odd.

Životné minimum od 1.7.2023

- 268,88 €  prvý rodič

- 187,57 €  druhý rodič

- 122,77 €  každé zaopatrené neplnoleté dieťa alebo každé nezaopatrené dieťa

 

v školskom roku 2023/2024 je výška štipendia:

 

priemerný prospech do 2,0  vrátane          - 61,39 €

                                vyššie ako  2,0 –2,5      -  42,97 €

                                vyššie ako  2,5 - 3,5     -  30,70 €

tlačivo: Ziadost_o_socialne_stipendium 2023 24.docx

                 Dohoda_o_účte.doc

Informácie poskytuje pani Omastová č.dv. 117  pri informatike

                                      Ing. Babeľová  č.dv. 116 pri informatike