Štipendiá

5 May 2020, 09:11Sociálne štipendium v školskom roku 2019/2020 

 

    Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá.  Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium a doložiť doleuvedené doklady:

 

1. Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi,  je potrebné  doložiť:

   - Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že 

     rodina je v hmotnej núdzi ( nie staršie ako 3 mesiace).

   - Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2018/19

      overenú riaditeľkou školy.

2.  Pokiaľ rodina nedosahuje životné minimum rodiny,  je potrebné doložiť:

   - Potvrdenie o čistom príjme rodičov za rok 2018 (ročné  zúčtovanie dane         za rok 2018 alebo výpis z daňového priznania za  rok 2018)

         + vyplatené náhrady príjmu pri PN, nemoc. dávky za rok 2017.         

    - Fotokópiu vysvedčenia za II.polrok školského roka 2018/19

        overenú riaditeľkou školy.

     - Doklad o výške vyplatených prídavkoch na deti za rok 2018

        z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.

-  Doklad o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2018. 

3.  Ak  má žiak nezaopatrených súrodencov,  je potrebné       

     predložiť potvrdenie o návšteve školy. 

       

Žiadosť o štipendium a potrebné doklady žiadame predložiť do 26.9.2019 na  personálne oddelenie  školy.

Tlačivo žiadosti si príďte vyzdvihnúť osobne.   

    

Životné minimum od 1.7.2019- 210,20 €  prvý rodič

                                                      146,64 €  druhý rodič

                                                        95,96 € každé nezaopatrené dieťa

 

V školskom roku 2019/2020 je výška štipendia:

 

priemerný prospech do 2,0  vrátane          - 47,98 €

                                vyššie ako  2,0 –2,5      -  33,59 €

                                vyššie ako  2,5 - 3,5      -  23,99 €

 tlačivo:  ziadost_o_poskytnutie_stipendia.doc

Informácie poskytuje:

-         p. Omastová č.dv.117  personálne oddelenie

-         p. Ing. Štubňová – zástupkyňa riaditeľky školy  č.dv.116