Štipendiá

5 May 2020, 09:11


 Sociálne štipendium v školskom roku 2021/2022

 Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:

 

1.  Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi je potrebné   doložiť"Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že  rodina je v hmotnej núdzi, nie   staršie ako 3 mesiace.

   - Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2020/2021

     overenú riaditeľkou školy

 

2. Rodina nedosahuje životné minimum rodiny:

    Je potrebné doložiť:

- "Potvrdenie o čistom prijme rodičov za rok 2020 (ročné  zúčtovanie dane za rok 2020 alebo výpis z daňového priznania r. 2020)

         + vyplatené náhrady príjmu pri PN, nemoc. dávky za rok 2020

     -  Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2020/21

         overenú riaditeľkou školy

     -  Doklad o výške vyplatených prídavkoch na deti za rok 2020

         z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

-  Doklad o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2020

 

3. Ak má žiak nezaopatrených súrodencov, je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy.

Žiadosť o štipendium a potrebné doklady žiadame predložiť do 29.9.2020 p.Omastovej – personálne odd.

Životné minimum od 1.7.2021

- 218,06 €  prvý rodič

152,12 €  druhý rodič

- 99,56 €  každé zaopatrené neplnoleté dieťa alebo každé nezaopatrené dieťa

 

v školskom roku 2021/2022 je výška štipendia:

 

priemerný prospech do 2,0  vrátane          - 49,78 €

                                vyššie ako  2,0 –2,5      -  34,85 €

                                vyššie ako  2,5 - 3,5      -  24,89 €

tlačivo: ziadost_o_poskytnutie_stipendia .doc

Informácie poskytuje pani Omastová č.dv.117  pri informatike

                                      Ing. Štubňová  č.dv.116 pri informatike