Úhrada stravy

22 August 2019, 11:34


ÚHRADA STRAVY  v šk.roku 2023/2024

 

Adresát:                               Stredná priemyselná škola J.Murgaša

                                              Hurbanova 6

                                              97401 Banská Bystrica

 

IBAN:                                    SK38 8180 0000 0070 0039 5016

BIC:                                       SPSRSKBA

Konštantný symbol:            0308          

Variabilný symbol:              noví stravníci dostanú po vygenerovaní systémom                      

Cena obedu:                         2,61

Variabilný symbol, meno stravníka  a triedu je nutné správne uvádzať pri platbe, aby sa správne priradila k stravníkovi.

Obedy sa začnú vydávať od 5.9.2023 (utorok). 

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom!

 

Kontakt na vedúcu VŠJ GJGT :

Milena Sobeková

048/4135237