Projekty

14 September 2018, 08:54


V súčasnosti, v škole realizujeme projekt s názvom "Zvýšenie kvality výchovno-vzdelávacieho procesu Gymnázia Jozefa Gregora Tajovského", ktorý je pre cieľové skupiny žiakov školy a pedagogických zamestnancov školy. Obsahom projektu je realizácia troch hlavných aktivít. Sú to napr. extra hodiny chémie a matematiky, mimoškolská činnosť s cieľom zlepšenia čitateľskej a matematickej gramotnosti. Pre pedagogických zamestnancov je to školenie na zlepšenia IKT zručností a výmena pedagogických skúseností v pedagogickom klube Bilingválna sekcia a pedagogickom klube Matematika. Prostredníctvom projektu si škola doplní vybavenie učební a novú výpočtovú techniku a príslušenstvo pre Fyzikálno - chemické laboratórium.

Otvorený depozitár Múzea SNP

Sprava PK MAT 08_09_2020.pdf

Správa PK BS 12112019.pdf

Správa PK BS 3122019.pdf

Správa PK Mat 21112019.pdf

Správa PK Mat 5122019.pdf

Správa PK Mat 09012020.pdf

Sprava o cinnosti PK MAT 09_01_2020.pdf

Sprava o cinnosti PK BS 21_01_2020.pdf

Sprava o cinnosti PK BS 04_02_2020.pdf

Sprava o cinnosti PK MAT 13_02_2020.pdf

Správa Klub BS 22.9.2020.pdf

Sprava PK BS 25_5_2021.pdf

Sprava PB BS 10_6_2021.pdf

Sprava PK BS 21_9_2021.pdf

Sprava PK BS 19_10_2021.pdf

Sprava PK BS 16_11_2021.pdf

Sprava PK Mat 1_6_2021.pdf

Sprava PK Mat 28_9_2021.pdf

Sprava PK Mat 26_10_2021.pdf

Sprava PK Mat 30_11_2021.pdf

Sprava o cinnosti PK Bilingvalna sekcia z 18_01_2022.pdf

Sprava o cinnosti PK Bilingvalna sekcia z 01_02_2022.pdf

Sprava o cinnosti PK Bilingvalna sekcia z 22_02_2022.pdf

Sprava o cinnosti PK Matematika z 18_01_2022.pdf

Sprava o cinnosti PK Matematika z 01_02_2022.pdf

Sprava o cinnosti PK Matematika z 15_02_2022.pdf

Sprava o cinnosti PK Matematika z 01_03_2022.pdf

Správa Klub BS 15.3.2022.pdf

Správa Klub BS 29.3.2022.pdf

Správa Klub BS 12.4.2022.pdf

Správa Klub BS 26.4.2022.pdf

Správa PK BS zo dna 31_05_2022.pdf

Sprava PK BS zo dna 14_06_2022.pdf

Sprava PK BS zo dna 29_06_2022.pdf

Erazmus+

Naša škola je v súčasnosti zapojená do viacerých projektov, ktoré sú orientované na rozvoj vzdelávania, vedy a kultúry v intenciách naplňovania základných princípov a cieľov UNESCO. Podľa zamerania môžeme tieto projekty rozdeliť do štyroch okruhov. Vzhľadom k ich širšej profilácii je toto rozdelenie iba rámcové a slúži na sprehľadnenie aktivít našej školy.


Sú to:

  1. projekty zamerané na starostlivosť o životné prostredie a utváranie environmentálneho vedomia,
  2. projekty v oblasti výchovy mladých ľudí k tolerancii, humanizmu a demokratickým hodnotám ako aj na podporu  tímovej práce a jej prezentácie,
  3. projekty zamerané na popularizáciu vedy, modernizáciu vyučovania a uplatňovanie informačno-komunikačných zručností,
  4. projekty v oblasti rozvoja jazykových kompetencií, rozširovania kultúrneho potenciálu krajiny a medzinárodnej spolupráce.