Oznamy pre stravníkov

22 August 2019, 11:18


OZNAM VEDÚCEJ VŠJ pre stravníkov v šk.roku 2023/2024OZNAM PRE STRAVNÍKOV V ŠK.ROKU 2023/2024

 

POSTUP PRI OBJEDNÁVANÍ OBEDOV

 

1.   Obedy si  môžete objednávať  v  elektronickej žiackej knižke (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia - Školská jedáleň. 1.ročník dostane kód na prístup do elektronickej žiackej knižky 1. septembrový týždeň, prostredníctvom triedneho učiteľa.

2.   Obed na nasledujúci deň je potrebné objednať a odhlásiť  do 14:00 hod. predchádzajúceho dňa školského vyučovania. V ojedinelých prípadoch (choroba, neprítomnosť v škole) je možnosť odhlásiť obed do 7.30 hod. v daný deň.

3.   Noví stravníci (1.ročník) dostanú variabilné symboly po vygenerovaní systémom, ktoré Vám budú oznámené posledný augustový týždeň.

4. Záujemcovia  o stravovanie vo VŠJ sa prihlásia na stravu u vedúcej školskej jedálne na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky (odovzdať do konca septembra) triednym profesorom.

5.   Obedy si môžu objednávať len stravníci, ktorí nemajú nulový alebo mínusový kredit.

6. Kredit na stravovanie si vytvoríte úhradou stravného na číslo účtu, ktoré sa nachádza na stránke školy. Spôsob úhrady sa realizuje  a) bankovým prevodom b) poštovou poukážkou c) trvalým príkazom. Platba bankovým prevodom trvá cca 2-3 dni, poštovou poukážkou dlhšie cca 5 – 6 dní po uhradení kreditu.

7. Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál.

8. Za neodhlásenú, alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

PROSÍM VŠETKÝCH STRAVNÍKOV, ABY PRI PLATBE UVÁDZALI SPRÁVNY VARIABILNÝ SYMBOL!!!!!

Obedy sa začnú vydávať od 5.9.2023 (utorok).