Študenti GJGT pracujú na novom projekte!

9 February 2020, 17:58    |    Viera Gilányová


„Jednota v rozmanitosti“ alebo „Einheit in Vielfalt“

 Pod týmto heslom EÚ sa nesie iniciatíva krajinskej vlády a Ministerstva kultúry

Badenska-Würtemberska s cieľom vytvárať imaginárne mosty cez rieku Dunaj, spájajúcu desať európskych krajín, nadviazať spoluprácu mladých ľudí a tak vzájomne priblížiť rozmanitosť kultúr jednotlivých národov strednej a východnej Európy. 

Pre rok 2020 predstavila krajinská centrála pre politické vzdelávanie Badenska-Würtemberska  nový projekt pod názvom „don@u-online 2020 / Von der Monarchie bis zur Demokratie“, do ktorého sa už  štvrtý raz úspešne zapája aj naše gymnázium. Pracovná skupina vybraných  žiakov z II.D triedy bude na projekte pracovať pod vedením dipl.germ.Ľudmily Hrmovej.

Tento projekt sa realizuje v 3 fázach:

1.fáza (3.2.-7.2.2020) – prípravný seminár tútorov projektu zo všetkých

zúčastnených krajín za účelom podrobného oboznámenia sa s obsahom projektu a jeho samotnou realizáciou prostredníctvom internetovej platformy Moodle. Stretnutia sa zúčastnila Dipl.germ. Ľudmila Hrmová.2.fáza (10.2.-15.5.2020) – online-fáza s cieľom virtuálnej komunikácie žiakov z  troch krajín (D-SK-SRB) na tému „Od monarchie k demokracii“. Žiaci spoločne pripravia, zrealizujú a vyhodnotia anketu, ktorej výsledky spracujú do podoby spoločného letáku a uverejnia ho na  platforme . Naša pracovná skupina bude spolupracovať s  gymnáziom z nemeckého mesta Ulm a srbského mesta Novi Sad. Komunikačným jazykom  je nemčina. 3.fáza (3.7. - 8.7.2020) – Ulm (SRN)

                 

„Osobné“ stretnutie mladých ľudí (cca.90), zúčastňujúcich sa na projekte na letnom kempe mládeže v nemeckom meste Ulm. Každú pracovnú skupinu budú reprezentovať 2 žiaci spolu so sprevádzajúcim učiteľom.

 

Celý projekt sa realizuje vďaka iniciatíve pani Beatrix Melchinger (Krajinská centrála pre politické vzdelávanie Badenska-Würtemberska) a pána Nilsa Bunjesa (Europa Zentrum Badenska-Würtemberska), ktorí sú zároveň jeho odborným garantom. Všetky náklady spojené s projektom sú hradené z prostriedkov EÚ a Ministerstva kultúry spolkovej krajiny Badensko- Würtembersko .

Sme radi, že  aj my môžeme byť súčasťou tohto medzinárodného online – stretnutia mládeže a tešíme sa na spoluprácu!

 

 

                                                                                                       Ľudmila Hrmová