Sociálne štipendium v školskom roku 2019/2020 - oznam

12 September 2019, 19:40    |    Viera Gilányová


Žiaci  majú nárok na sociálne štipendium, keď  rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:

1. Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi je potrebné  doložiť "Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že  rodina je v hmotnej núdzi, nie staršie ako 3 mesiace.

   - Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2018/19 overenú riaditeľkou školy

2. Rodina nedosahuje životné minimum rodiny:

    Je potrebné doložiť:

-        "Potvrdenie o čistom prijme rodičov za rok 2018/ročné  zúčtovanie dane za rok 2018 alebo výpis z daňového priznania r. 2018/

         + vyplatené náhrady príjmu pri PN, nemoc.dávky za rok  2017

     -  Fotokópiu vysvedčenia za II.polrok školského roka 2018/19 overenú riaditeľkou školy

     -  Doklad o výške vyplatených prídavkoch na deti za rok 2018 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

-        Doklad o vyplatenom daňovom bonuse za rok 2018

 

3. ak žiak má nezaopatrených súrodencov, tak je potrebné  predložiť potvrdenie o návšteve školy.

       

Žiadosť o štipendium a potrebné doklady žiadame predložiť do 26.9.2019 p.Hajašovej –personálne odd.

Tlačivo žiadosti si príďte vyzdvihnúť osobne.   

   

 Životné minimum od 1.7.2019- 210,20 €  prvý rodič

                                                      146,64 € druhý rodič

                                                        95,96 € každé nezaopatrené dieťa

 

v školskom roku 2019/2020 je výška štipendia:

 

priemerný prospech do 2,0  vrátane          - 47,98 €

                                vyššie ako  2,0 –2,5      -  33,59 €

                                vyššie ako  2,5 - 3,5      -  23,99 €

 

Informácie poskytuje pani Hajašová č.dv.117  pri informatike

                                      Ing. Štubňová  č.dv.116 pri informatike