Sociálne štipendium v školskom roku 2018/2019

11 September 2018, 22:23    |    jakub


Žiaci majú nárok na sociálne štipendium, keď rodina žiaka spĺňa doleuvedené kritériá. Je potrebné vypísať žiadosť o štipendium, a doložiť doleuvedené doklady:


1.Pokiaľ sa rodina nachádza v hmotnej núdzi

je potrebné doložiť

- Potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že rodina je v hmotnej núdzi, nie staršie ako 3 mesiace.

- Fotokópiu vysvedčenia za II. polrok školského roka 2017/18 overenú riaditeľkou školy     


2. Rodina nedosahuje životné minimum rodiny:

 Je potrebné doložiť:

- "Potvrdenie o čistom prijme rodičov za rok 2017/ročné zúčtovanie dane za rok 2017 alebo výpis z daňového priznania r. 2017/ + vyplatené náhrady príjmu pri PN, nemoc.dávky za rok 2017

- Fotokópiu vysvedčenia za II.polrok školského roka 2017/8 overenú riaditeľkou školy        

- Doklad o výške vyplatených prídavkoch na deti za rok 2017 z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny

-  Doklad o vyplatenom daňovom bónuse za rok 2017


3. ak žiak má nezaopatrených súrodencov,

tak je potrebné predložiť potvrdenie o návšteve školy. Žiadosť o štipendium a potrebné doklady žiadame predložiť do 27.9.2018 p.Hajašovej --personálne odd.

Tlačivo žiadosti si príďte vyzdvihnúť osobne.


Životné minimum od 1.7.2018

205,07 €  prvý rodič

143,06 € druhý rodič

93,61 € každé nezaopatrené dieťa


v školskom roku 2018/2019 je výška štipendia:

priemerný prospech do 2,0 - 46,81 €

vyššie ako  2,0 - 2,5 - 32,77 €

vyššie ako 2,5 - 3,5 -  23,41 €


Informácie poskytuje

pani Hajašová č.dv.117  pri informatike

Ing. Štubňová č.dv.116 pri informatike