OZNAM

1 October 2020, 15:37    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, milí žiaci,

 

nakoľko sa naša škola nachádza v oranžovej fáze  výstražného semaforu, dovoľujeme si Vás informovať o nasledovných faktoch.

V prípade, že trieda, triedy budú uzavreté po dobu najviac 5 dní, žiaci budú dostávať jednorazové zadania úloh, ktoré budú vyhodnotené po návrate do školy.

Ak trieda, triedy budú uzatvorené po dobu viac ako 5 dní, prejdú na dištančné vzdelávanie, ktoré sa bude realizovať cez aplikáciu MS TEAMS a Edupage podľa pokynov vyučujúcich jednotlivých predmetov.

Zároveň prosíme tých žiakov, ktorí môžu mať problém s technickým vybavením alebo s pripojením na internet, aby na začiatku DV nahlásili svoje mená triednym učiteľom.

 

Pokyny ku domácej karanténe (izolácii)

Počas domácej izolácie dodržiavajte tieto pravidlá:

·        sledujte svoj zdravotný stav,

·        ak sa u vás objaví aspoň jeden z príznakov ako horúčka, kašeľ, dýchavičnosť, hneď kontaktujte telefonicky svojho ošetrujúceho lekára, aj príslušný regionálny úrad verejného zdravotníctva a dohodnite sa na odbere biologického materiálu,

·        obmedzte kontakty s inými osobami, nenavštevujte kultúrne, spoločenské, športové alebo iné hromadné podujatia, neprijímajte a nechoďte na návštevy,

·        necestujte,

·        na výučbové aktivity využívajte e-learningové formy,

·        vykonávajte len takú pracovnú činnosť, ktorú môžete vykonávať v mieste izolácie,

·        zdržte sa akýchkoľvek činností mimo miesta bydliska.