Otvorenie školského roku 2020/2021

25 August 2020, 14:14    |    Viera Gilányová


Milí žiaci,

vedenie školy a všetci pedagogickí i nepedagogickí zamestnanci sa na Vás už tešia.

V novom   školskom  roku 2020/21  začíname 2. septembra 2020.

V termíne od 2.9. do 15.9. budú všetky vyučovacie hodiny prebiehať v kmeňových učebniach. Žiaci sa neprezúvajú a nepoužívajú šatňu. Telocvičňa je do 20.9. uzavretá.


Dôležité upozornenie pre žiakov:

  •      Žiaci vstupujú do budovy školy v rúškach, dodržiavajú odstupy a používajú dezinfekciu rúk.
  •      Každý žiak musí mať k dispozícii 2 rúška a hygienické vreckovky.
  •       Každý žiak 2. septembra odovzdá triednemu učiteľovi vyplnené a podpísané tlačivo  Zdravotný dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka pred nástupom do strednej školy.
  •       Zdravotný dotazník si môžete stiahnuť z našej stránky, prípadne vyzdvihnúť na vrátnici školy v čase od 8,00 do 13,00.

 

Nástup do školy dňa 2.9. bude prebiehať podľa nasledovného harmonogramu.

1. ročník             8,00     nástup pred hlavným vchodom pre žiakov z triedy  s profiláciou na                                                                       prírodné vedy a matematiku a bilingválnu triedu

                           8,15     nástup pred hlavným vchodom pre žiakov z tried bez profilácie

                           9,00     triednické hodiny 

                                       slávnostné otvorenie školského roka  cez školský rozhlas 

2.  ročník             8,30     nástup do tried 

                                        triedy II.A, II.C, II.L cez hlavný vchod

                                        triedy II.B, II.D, II.F cez žiacky vchod

                            9,00     triednické hodiny           

                                        slávnostné otvorenie školského roka cez školský rozhlas  

 

3. ročník               8,45     nástup do tried

                                         triedy III.A, III.C, III.L cez hlavný vchod

                                         triedy III.B, III.D, III.F cez žiacky vchod

                             9,00     triednické hodiny   

                                         slávnostné otvorenie školského roka  cez školský rozhlas 

 

4. ročník a V.L       9,00     nástup do tried

                                          triedy IV.A, IV.L, V.L cez hlavný vchod

                                          triedy IV.B, IV.C, IV.F cez žiacky vchod 

                              9,00    triednické hodiny                     

                    slávnostné otvorenie školského roka cez školský rozhlas


Zdravotný dotazník