Organizácia výchovno- vzdelávacieho procesu v školskom roku 2020/2021

25 August 2020, 14:25    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia,

organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu na našej škole v školskom roku 2020/2021 sa riadi podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 18.8.2020.

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

Z uvedených pokynov vyplýva:

Zákonný zástupca:

  • Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).
  • Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň dve rúška (jedno náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky.
  • Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.
  • Predkladá  pri prvom nástupe žiaka do školy vyhlásenie zákonného zástupcu pred nástupom do strednej školy alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni, predkladá písomné vyhlásenie o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie  - vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.
  • V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje triedneho učiteľa a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.