Informácia pre rodičov o poskytovaní dotácie na stravu

26 August 2023, 09:51    |    Viera Gilányová


Informácia pre rodičov o poskytovaní dotácie na stravu v zmysle právnej úpravy účinnej
od 01.09.2023 na deti, ktoré navštevujú posledný ročník materskej školy, základnú školu

alebo strednú školu[1]

 

 

S účinnosťou od 01.09.2023 je možné podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách poskytnúť dotáciu na stravu aj na deti, ktoré navštevujú prvý až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v strednej škole po prijatí na vzdelávanie v strednej škole z ôsmeho ročníka základnej školy (ďalej spolu aj „SŠ“), ak rodič požiada o poskytnutie dotácie na stravu.

 

Dotácia na  stravu sa poskytuje v sume:


-          2,30 eur  za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo vyučovania v ZŠ na druhom stupni a v SŠ a odobralo obed.

 

Ak si dieťa objedná obed a neodoberie si ho, hradí si celú sumu obeda.

V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

 

Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ, zariadenie predprimárneho vzdelávania, ZŠ, prvý ročník až štvrtý ročník osemročného vzdelávacieho programu v SŠ alebo prvý ročník päťročného vzdelávacieho programu v SŠ po prijatí na vzdelávanie v SŠ z ôsmeho ročníka ZŠa máte záujem o poskytovanie dotácie na stravu na dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to na nižšie uvedenom tlačive (návratka), ktorú žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania na GJGT Tajovského 25, Banská Bystrica.

 

V prípade, ak nedoručíte túto návratku zariadeniu školského stravovania v stanovenom termíne, na  dieťa

 

nebude možné poskytovať dotáciu na stravu, až kým v priebehu školského polroka o dotáciu na stravu nepožiadate. Žiadosť o poskytnutie dotácie na stravu je možné odvolať. 

 

Návratku  o žiadanie dotácie na stravu dieťaťa môžete vyplnenú  najneskôr do 5.9.2023 doniesť osobne,a lebo vhodiť do poštovej schránky, ktorá je umiestnená pri hlavnom vchode do budovy školy.


Návratka na stiahnutie

 

 

 

 

[1]Je na rozhodnutí zriaďovateľa školy, akú formu prejavenia záujmu o poskytnutie dotácie na stravu na dieťa použije (v zápisnom lístku na stravovanie alebo na samostatnom tlačive, pričom môže ísť o písomnú alebo elektronickú formu, napr. prostredníctvom Edupage), avšak zriaďovateľ školy musí mať jednoznačne preukázané, že rodič dieťaťa podľa § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách požiadal o poskytnutie dotácie na stravu.