Dôležitý oznam pre budúcich prvákov!

5 August 2020, 16:26    |    Viera Gilányová


Prosíme tých žiakov, ktorí ešte nezrealizovali platbu za preukaz ISIC, aby tak neodkladne urobili. Oneskorenou úhradou nevieme zabezpečiť dodanie preukazov včas, aby ich žiaci mohli využívať od prvého dňa v škole.
Informácie k úhrade:
Poplatok:20 €
číslo účtu:

IBANSK39 1100 0000 0029 4804 3493

Pri úhrade je povinné uvádzať tieto identifikačné údaje platby(pre jej identifikáciu):

špecifický symbol platby pridelený škole :386601

variabilný symbol, ktorým bude vždy dátum narodenia žiaka v tvare DDMMRRRR

do poznámky k platbe je vždy potrebné uviesť meno a priezvisko žiaka + názov školy 

vyplnili a podpísali Prihlášku za člena - evidenčný list (je potrebné podpísať obe strany, prihláška tvorí prílohu tohto oznamu) a odovzdali ich v deň prevzatia preukazu (deň prevzatia preukazu oznámime v druhej polovici augusta).

ISIC Prihláška 2020 platba na účet