Rada rodičov

12 September 2018, 10:33


OZ Rada rodičov GJGT v Banskej Bystrici je zapísané na MV SR pod č. spisuVVSN – 900/90-28095

IČO: 42007798

Bankové spojenie: VÚB B. Bystrica, 2234505959/0200

Stanovy OZ rady rodičov

Členovia OZ

Potvrdenie o pridelení IČO

Výpis z registra organizácií

Zápisnica zo zasadnutia OZ Rady rodičov 17.10.2017