Plán hlavných úloh školy

11 September 2018, 23:08


Koncepčný zámer  rozvoja školy na roky 2018-2020

  • Využívaním inovatívnych metód práce podporovať tvorivé učenie a vychovávať k učeniu sa pre život.
  • Viesť žiakov k zdravému spôsobu života, k zodpovednému a tolerantnému správaniu sa voči iným.
  • Podporovať všestrannú spoluprácu s inštitúciami a rodičmi, medzinárodné projekty a medzinárodnú spoluprácu.
  • Skvalitňovať materiálno-technické vybavenie školy s dôrazom na vonkajšieho prostredie.