Oznam vedúcej VŠJ pre stravníkov v šk.roku 2019/2020

12 July 2019, 17:06


OZNAM VEDÚCEJ VŠJ pre stravníkov v šk.roku 2019/2020

 

1.)  Záujemcovia  o stravovanie vo VŠJ sa prihlásia na stravu u vedúcej školskej jedálne na základe riadne vyplnenej a podpísanej prihlášky (odovzdať do konca septembra) triednym profesorom.

2.)  Uhradia  si kredit na stravovanie (č.účtu je na stránke školy). Spôsob úhrady sa prevádza a)bankovým prevodom b) poštovou poukážkou c) trvalým príkazom. Platba bankovým prevodom trvá cca 2-3 dni, poštovou poukážkou dlhšie cca 5 – 6 dní po uhradení kreditu.

3.)  Stravníci majú možnosť výberu z troch druhov jedál. Strava sa objednáva cez EduPage-konto.

4.)  Vyhlasovanie a prihlasovanie  stravy je možné vykonávať deň vopred do 14.00. Za neodhlásenú, alebo včas neodobranú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

OBEDY sa začínajú podávať od utorka 3.9.2019    v čase od 12.00 – 14.00 h!


ÚHRADA STRAVY  v šk.roku 2019/2020

 

Adresát:                              Stredná priemyselná škola J.Murgaša

                                               Hurbanova 6

                                                97401 Banská Bystrica

 IBAN:                                     SK38 8180 0000 0070 0039 5016

BIC:                                        SPSRSKBA

Konštantný symbol:           0308          

Variabilný symbol:            

Cena obedu:                        1,41

Variabilný symbol, meno stravníka  a triedu je nutné správne uvádzať pri platbe, aby sa správne priradila k stravníkovi.

Stravník je povinný vyplniť záväznú prihlášku podpísanú rodičom!

Kontakt na vedúcu VŠJ GJGT :

Milena Sobeková

048/4135237


Oznamujeme všetkým stravníkom ŠJ, že dňom 20.2.2018 sme uviedli do prevádzky nový stravovací systém školy. Obedy si odteraz  môžete objednávať  v  elektronickej žiackej knižke (gjgt.edupage.org) v ponuke Komunikácia-Školská jedáleň. Objednávanie obedov cez terminál vo vestibule školy bolo zrušené. Obed na nasledujúci deň je potrebné objednať si do 14:00 hod. predchádzjúceho dňa školského vyučovania. Zároveň došlo ku zmene variabilných symbolov stravníkov, ktoré Vám budú oznámené. Obedy si môžu objednávať len stravníci, ktorí nemajú nulový alebo mínusový kredit.

PROSÍM VŠETKÝCH STRAVNÍKOV, ABY PRI PLATBE UVÁDZALI SPRÁVNY VARIABILNÝ SYMBOL!!!!!ZMENA STRAVNEJ JEDNOTKY V ŠK.ROKU 2019/2020


V školskom roku 2019/2020 sa zvyšuje:

1)Cena stravnej jednotky za 1 obed pre žiaka na 1,41

2)Cena stravnej jednotky za 1 obed pre zamestnanca,

    cudzieho stravníka na 2,96