Maturita - Ekonomika

9 October 2018, 21:09


Maturita


Ekonomika

Od školského roku 1994/95 sa začalo plynulé vyučovanie predmetu „Ekonomika" v jednotlivých školských rokoch  na Gymnáziu J.G.T. , ktoré pokračuje až dodnes. Jeho garantkou a tiež vyučujúcou je Ing. Beáta Štubňová -- zástupkyňa riaditeľky školy pre technicko- ekonomické činnosti.

Mnohí bývalí absolventi nášho gymnázia sú prekvapení, že predmet „ Ekonomika" je v ponuke voliteľných predmetov práve gymnázia, ale pre nás je rozhodujúci veľký záujem študentov, ktorí chcú buď z predmetu maturovať /4 hodiny/týždeň / alebo chcú ďalej pokračovať v  štúdiu na VŠ ekonomického smeru./2 hodiny/ týždeň/ .


Naši študenti majú nasledovné možnosti:

3. ročník voliteľné predmety – 1 hod. týždenne:

     - Finančná gramotnosť (FIG) . Cieľom predmetu je vzdelávanie vo finančnej oblasti a manažmentu  

        osobných financií.  Získať aktuálne poznatky a zdokonaľovať svoje spôsobilosti v oblasti financií.

 

     - Ekonomika a trh práce (ESO). Cieľom je pochopenie základných ekonomických pojmov.

 

4. ročník:

    - Ekonomika (EKO) 4 hodiny týždenne – maturitný predmet. Cieľom predmetu je:

        -   získať vedomosti z oblasti ekonómie pre život a pre ďalšie štúdium na vysokej škole

             ekonomického zamerania. 

-   príprava na  maturitnú skúšku, zvládnutie teoretickej i praktickej časti.

 

    - Seminár z ekonomiky (SEK) 2 hodiny týždenne voliteľný predmet. Cieľom predmetu je sprístupniť

      žiakom základné pojmy a kategórie ekonomickej vedy.

 


Zaujímavé ponuky

Letná škola ekonómie