Kritériá prijímacieho konania na škol.rok 2020/21

25 January 2019, 11:07


PRIJÍMACIE KONANIE PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020/2021

 

Rozhodnutím ministra školstva SR zo dňa 29.4.2020  https://www.minedu.sk/minister-skolstva-rozhodol-o-terminoch-a-organizacii-prijimacich-skusok-na-stredne-skoly/

boli určené  NOVÉ termíny a organizácia prijímacieho konania  na stredné školy do

1. ročníka štvorročného štúdia a do 1. ročníka bilingválneho štúdia:

  •         7. mája  riaditeľ SŠ zverejní kritériá prijímacieho konania,
  •         do 15. mája zákonný zástupca podá prihlášku na ZŠ alebo SŠ,
  •      ak už prihlášku podal, do 13. mája môže požiadať o jej presun na inú SŠ,
  •        do 19. mája riaditeľ ZŠ odošle prihlášky na SŠ,
  •      29. mája riaditeľ SŠ rozhodne o prijatí, zverejní zoznam prijatých uchádzačov,
  •      riaditeľ SŠ doručí uchádzačovi rozhodnutie o prijatí,
  •         do 4. júna zákonný zástupca oznámi písomne nástup / nenástup na SŠ,
  •       5. júna riaditeľ SŠ zverejní počet obsadených a voľných miest.

Kritéria pre Študijný odbor: 7902 J 74 gymnázium - Bilingválne štúdium pre školský rok 2020/21

Kritéria pre Študijný odbor: 7902 J gymnázium pre školský rok 2020/21INFO VIDEO O NAŠEJ ŠKOLE