Koordinátori

12 September 2018, 09:36


Koordinátor environmentálnej výchovy: Mgr. Veronika Kubušová

Plán práce koordinátora environmentálne výchovy


Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Miriam Hucmanová.

Plan prace koordinator k manželstvu a rodičovstvu


Koordinátor prevencie sociálno-patologických javov: Mgr. Katarína Ďurišková

Plán koordinátora prevencie sociálno-patologických javov