Činnosť PK SJL

2 October 2018, 09:23


 Plán akcií a podujatí plánovaných PK SJL v školskom roku 2018/19

 

1.      Návšteva rodného domu J.G.Tajovského - študenti 2. ročníka

 

2.      Projekt k Medzinárodnému dňu knižníc: Prvá sv. vojna a manželsvo v listoch Pripravujú študenti 3.L v spolupráci s LHM ŠVK BB (22.10.2018


3.   Tajovského čriepky - školské kolo v prednese poézie a prózy v Tajove ( okt. 2018)

 

4.      Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka (december 2018)

 

5. Účasť v literárnych-autorských a interpretačných súťažiach (priebežne-podľa ponuky)

6.      Súťaž v rečníckych prejavoch v spolupráci so ŠVK (január 2019)


7.  Deň otvorených dverí (február 2019)

 

  1.  Návšteva divadelných predstavení so študentmi 1.- 4. roč. podľa  ponuky slovenských divadiel:

·         Divadelná Bystrica (ŠO,BDNR) - pre študentov 1. ročníka

·         Divadelná Nitra/Trnava/Bratislava/Zvolen/Martin -  pre študentov 1-3.ročníka

·         Timravin Novohrad – pre študentov 3. ročníka

9.   RTVS BA – pre študentov 2. ročníka (apríl 2019)     


10. RTVS BB – pre študentov 3. ročníka (november2018)


 11. Návšteva ŠVK, Galéria v podkroví (podľa aktuálnej ponuky)


 11. Mimoškolské vyučovanie literatúry v LHM (podľa aktuálnej ponuky) 

 

12. Školský časopis G-life ( priebežne)

 

13. Súťaž IMPROLIGA (podľa organizátora)                

 

14. Projekt Knižné vtáčie búdky (zameraný na revitalizáciu nádvoria školy a podporu čitateľských zručností študentov – máj 2019)                                      

 

15. Zabezpečenie rozlúčky štvrtákov so školou (máj 2019) 

 

16. Slávnostné odovzdávanie MT vysvedčení (jún 2019)

 

17. Nadviazanie partnerských vzťahov so slovenskou sekciou nadlackého lýcea  J.G.   Tajovského) v Rumunskom Nadlaku (jún 2019)

 

18. Po stopách slovanských jazykov - poznávacia exkurzia Slovinska (jún 2019)      

 

19. Novinársky krúžok (priebežne)

 

20. Klub poézie (priebežne)