Činnosť PK SJL

2 October 2018, 09:23


Plán akcií a podujatí plánovaných PK SJL v školskom roku 2023/24

  

1.                  Návšteva rodného domu J.G.Tajovského - študenti 2. ročníka (11.-13.9.2023)

 

2.                  Divadelné predstavenie pre študentov 1.roč. ŠO BB (11. a 12.9.2023)

 

3.                  Projekt Literárna Bystrica: Klub poézie GJGT (28.9.2023)

 

4.                  Stretnutie s knižným vydavateľom K.K. Bagalom - študenti 4. ročníka

 

5.                  Tajovského čriepky - školské kolo v prednese poézie a prózy v LHM BB (27.10. 2023)

 

6.                  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka (dec. 2023)

 

7.                  Účasť v literárnych, autorských a interpretačných súťažiach (priebežne-podľa ponuky)

 

8.                  Súťaž v rečníckych prejavoch v spolupráci so ŠVK (jan. 2024)

 

9.                  Deň otvorených dverí (feb. 2024)

 

10.                RTVS BB – pre študentov 3. ročníka (podľa ponuky)

 

11.                Mimoškolské vyučovanie literatúry v LHM (podľa aktuálnej ponuky)

 

12.                Návšteva ŠVK, Galéria v podkroví (podľa aktuálnej ponuky)

 

13.               Školský časopis G-life (3 x ročne) v spolupráci s členmi novinárskeho krúžku a Klubu poézie                        

 

14.               Bar u Gregora –besedy s podnetnými osobnosťami regiónu (nov.23/apríl 2024)

 

15.                Po slovensky – ale správne? - súťaž študentov 1. ročníka v ovládaní  správneho pravopisu SJ                                                 .                   (jan.2024)

 

16.                Zabezpečenie rozlúčky štvrtákov so školou (máj 2024)

 

17.                Slávnostné odovzdávanie MT vysvedčení (jún 2024)

 

18.                Divadelné inšpirácie – literárno-poznávacia exkurzia (apríl/máj 2024)