Výsledky prijímacieho konania

26 May 2020, 16:25    |    Viera Gilányová


Milí uchádzači o štúdium na odbor 7902 J gymnázium  a ich zákonní zástupcovia,

zverejňujeme výsledky prijímacieho konania so získaným počtom bodov pod kódom, ktorý je vytvorený z posledných šiestich číslic rodného čísla a začiatočného písmena mena uchádzača.

Ak je uchádzač v zozname prijatých, zákonný zástupca  vyplní potvrdenie o nastúpení, ktoré je súčasťou rozhodnutia a tiež je ho možné stiahnuť na webovom sídle školy  TU, podpíše ho a zoskenované alebo odfotené ho pošle na adresu: gymnazium.gjgt@gmail.com   ,

alebo ho zašle poštou na adresu školy,

alebo ho prinesie osobne na sekretariát školy v čase 7:30-13:00,

čím skôr, najneskôr do 4.júna 2020.

 

Rozhodujúci je dátum  doručenia strednej škole 4.jún 2020.

 

Súčasťou potvrdenia je aj návratka o voľbe predmetov, kde je potrebné vyznačiť zvolené predmety.

Ak uchádzač  je v zozname prijatých a nastúpi na inú školu, zákonný zástupca  vyplní potvrdenie o nenastúpení a doručí ho do školy čo najskôr rovnakým spôsobom.

 V prípade, že uchádzač nie je v zozname prijatých, nepotvrdil nástup na inú strednú školu a má záujem o štúdium na našej škole, zákonný zástupca doručí v stanovenej lehote  odvolanie.

Na profiláciu „prírodné vedy“ bolo zatiaľ prijatých 15 uchádzačov a na profiláciu „matematika“ bolo zatiaľ prijatých 12 uchádzačov. V prípade, že sa nezapíšu všetci uvedení uchádzači, budú v poradí oslovení tí uchádzači, ktorí boli prijatí do triedy bez profilácie a mali v prihláške uvedenú profiláciu.

Záujemcovia o internátne ubytovanie získajú informácie na: http://www.skolskyinternatbbystrica.webnode.sk

 Výsledky prijímacieho konania v školskom roku 2019/2020