Prerušenie vyučovania na našej škole

13 March 2020, 09:18    |    Viera Gilányová


Vážení rodičia, milí žiaci.

V súvislosti s usmernením ministerky školstva https://www.minedu.sk/usmernenie-ministerky-skolstva-vedy-vyskumu-a-sportu-sr-vo-veci-prerusenia-vyucovania-v-skolach-a-skolskych-zariadeniach/  prerušujem vyučovanie na našej škole od  16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020.

Termín prijímacích skúšok  do bilingválnej slovensko – francúzskej triedy sa presúva na obdobie od 30. marca 2020. Presný termín bude záujemcom o štúdium oznámený.

Usmernenie k štúdiu počas prerušenia vyučovania dostanú vyučujúci a žiaci cez aplikáciu Edupage.

                                                                                                  PhDr. Mária Sochorová

                                                                                                          riaditeľka školy