Školský poriadok

11 September 2018, 23:46


Školský poriadok na stiahnutie.doc

Dodatok č.1 ku školskému poriadku.docx


            Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici je výberovou strednou školou, ktorú si žiak zvolil dobrovoľne,  preto je povinný riadiť sa jej pravidlami a vnútorným poriadkom.

V záujme naplnenia práva na vzdelanie  škola zabezpečí vnútorný  chod školy, organizáciu  života študentov a podmienky  pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v škole bol optimálne efektívne využitý z hľadiska vzdelávania, a aby bol aj časom príjemne stráveným rovnako žiakmi ako aj učiteľmi.

Škola bude dôsledne dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Listinu základných práv a slobôd a iné platné dokumenty vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

Z tohto dôvodu sa ustanovuje nasledovný vnútorný poriadok, ktorý vychádza zo zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a ďalších dokumentov súvisiacich s týmto zákonom.

 

            Školský poriadok upravuje podrobnosti:

 

1. O výkone práv a povinností žiakov  škole a ich zákonných zástupcov.

 

2. O organizácii vyučovania a vnútornom režime školy.

 

3. O podmienkach pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia.

 

           4. O  podmienkach nakladania s majetkom školy.

 

I. Práva a povinnosti žiakov

1. 1  Každý žiak má právo:

1)      Na výchovu a  vzdelávanie vo zvolenom študijnom odbore v duchu porozumenia, znášanlivosti, bez akejkoľvek formy diskriminácie na základe rasy, náboženstva, pohlavia alebo fyzickej odlišnosti.

2)      Byť rešpektovaný ako suverénna osobnosť.

3)      Slobodne vyjadriť vlastný názor primerane miestu, situácii a v súlade s pravidlami slušného správania.

4)      Na vysvetlenie svojho omylu.

5)      Vybrať si voliteľné a nepovinné predmety podľa učebného plánu zvoleného študijného odboru v nadväznosti  na technické a personálne možnosti školy, resp. svojím záujmom iniciovať i zriadenie ďalších predmetov podľa možností školy a počtu prihlásených žiakov.

6)      Poznať kritériá hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov a byť najmenej dvakrát klasifikovaný za príslušné klasifikačné obdobie.

7)      Byť oboznámený s termínom a obsahom  tematických písomných prác minimálne 2 pracovné dni vopred a poznať kritériá ich hodnotenia.

8)      Po napísaní písomných prác byť oboznámený s výsledkom klasifikácie do 14 dní od ich napísania.

9)      Na požiadanie nahliadnuť do svojej opravenej písomnej práce.

10)    Na zdôvodnenie klasifikácie ústnej odpovede, písomnej práce, testu alebo laboratórnej práce, požiadať  príslušného vyučujúceho o konzultáciu k preberanému učivu vo vopred dohodnutom termíne.

11)    Podľa vlastného záujmu zapojiť sa do niektorej z foriem záujmovej činnosti (krúžkov, literárne súťaže, SOČ, predmetové olympiády a iné).

12)                Na ochranu bezpečnosti a zdravia pri práci v škole i na akciách organizovaných   mimo školy, vrátane uplatňovania zákona o ochrane nefajčiarov a prevencie drogových a iných závislostí.

13)    Byť zvolený do žiackej samosprávy, rady školy a pôsobiť v nej.

14)    Predkladať prostredníctvom zvolených zástupcov svoje návrhy, pripomienky  rade školy, žiackej  rade a vedeniu školy.

15)                Žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami má právo na výchovu   a vzdelávanie s využitím špecifických foriem a metód, ktoré zodpovedajú jeho potrebám, a na vytvorenie nevyhnutných podmienok, ktoré túto výchovu a vzdelávanie umožňujú.

1. 2  K povinnostiam žiaka patrí:

1)    Osvojiť si vedomosti, zručnosti poskytované strednou školou a získať primerané návyky, pripravovať sa na tvorivú prácu a odbornú činnosť v budúcom povolaní.

2)    Osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a správať sa podľa nich, byť disciplinovaný, plniť pokyny pedagogických zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robil česť sebe i škole.

3)    Neobmedzovať svojím konaním práva ostatných osôb zúčastňujúcich sa výchovy a vzdelávania.

4)    Zaregistrovať svoj príchod do školy a odchod zo školy priložením elektronického žiackeho preukazu (ISIC) k čítaciemu zariadeniu, ktoré je umiestnené pri žiackom vchode.

5)    Prichádzať na vyučovanie (povinných, voliteľných,  nepovinných predmetov a triednické hodiny) a na všetky školské podujatia včas  a riadne pripravený.

6)    Vstupovať do školy vchodom určeným pre žiakov.

7)    Pri vstupe do budovy školy prezuť sa do vhodnej hygienickej obuvi.

8)    Dodržiavať vyučovací čas, rozsah prestávok a plniť ďalšie pokyny obsiahnuté vo vnútornom poriadku školy, a dodržiavať aj iné vnútorné predpisy školy (laboratórny poriadok, bezpečnostné predpisy a iné).

9)    Pri vstupe pedagogických a ostatných zamestnancov školy do triedy na začiatku alebo počas vyučovacej hodiny vstať a rovnakým spôsobom pozdraviť vyučujúcich na konci vyučovacej hodiny; pri odpovediach na vyučovacích hodinách konať podľa pokynu vyučujúceho.

10) Ospravedlniť sa na začiatku hodiny, ak nie je pripravený na vyučovanie.

11) Opustiť triedu, určené pracovné miesto alebo školu len so súhlasom vyučujúceho.

12) Využívať na vybavenie rôznych administratívnych záležitostí   len stanovené úradné hodiny          sekretariátu a hospodárskeho oddelenia.

   13) Dbať na bezpečný pohyb pri prechádzaní po chodbe, prechode na vyučovanie do  inej učebne a  telocvične, najmä pokiaľ sa týka schodov, sklenených dverí, otvorených okien a skríň na chodbách.

14) Pri vstupe do veľkej a malej telocvične  (na parkety) sa prezuť do tenisiek, ktoré nemajú čiernu podrážku.

15) Po skončení vyučovania vyložiť stoličky a upratať priestory v triede.

16) Ak sa žiak stravuje v ŠJ  rešpektovať pokyny jej zamestnancov, odniesť zo stola taniere a príbor.

17) Chrániť vlastné zdravie a zdravie iných, dbať o čistotu a poriadok a pomáhať pri udržiavaní  poriadku v škole a jej okolí.

18) Byť v škole vhodne i čisto oblečený. Oblečenie má vyhovovať  hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym  požiadavkám a bez extrémnych, výstredných a rušivo pôsobiacich doplnkov odevu, líčenia, účesu.

19) Ihneď oznámiť vyučujúcemu každý úraz, všetky okolnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a majetok jednotlivca alebo školy.

20) Nahlásiť do troch dní svojmu triednemu učiteľovi dôležité zmeny svojho osobného života.

21) Odovzdať nájdenú cudziu osobnú vec (odev, obuv, školské pomôcky, hodinky, mobilné telefóny a pod. )  na sekretariáte školy.

22) Chrániť školské zariadenie a majetok školy pred poškodením.

 

1. 3  Žiakovi nie je dovolené:

1)  Vyrušovať na vyučovaní, zaoberať sa činnosťami, ktoré nesúvisia s predmetom vyučovania.

2)  Našepkávať, odpisovať, používať nedovolené pomôcky.

3)  Používať vulgárne výrazy.

4)  Počas  vyučovacieho   procesu  používať  mobil, nahrávače zvukového alebo obrazového záznamu a   podobné zariadenia (ak má  žiak mobil, musí byť počas vyučovacích hodín vypnutý a schovaný v taške). Výnimku tvorí osobný počítač, ak je používaný na účely vyučovania po súhlase vyučujúceho.

5)  Konzumovať potraviny počas vyučovacieho procesu.

6)  Nosiť do školy drahé veci (zlaté šperky - retiazky,  prstene…) a vysoké obnosy peňazí. V prípade straty, odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka, ktorý si takéto drahé veci do školy doniesol.

7)  Opustiť budovu počas vyučovania bez súhlasu zodpovedného pracovníka školy, z iných závažných dôvodov môže žiak opustiť budovu školy počas vyučovania iba na základe písomného súhlasu svojho zákonného zástupcu, ktorý o to požiada triedneho učiteľa, učiteľa alebo riaditeľku školy. Každé opustenie budovy školy musí byť zaznamenané v školskom dochádzkovom systéme použitím ISIC preukazu.

II. Práva a povinnosti zákonných zástupcov žiakov

            V zmysle § 144 ods. 6 až ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov má zákonný zástupca žiaka tieto práva a povinnosti:

2.1 Zákonný zástupca žiaka má právo:

1) Oboznámiť sa s výchovnovzdelávacím programom školy a školským poriadkom.

2) Byť informovaný o výchovnovzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa.

3) Na poskytovanie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa.

2.2 Zákonný zástupca žiaka je povinný:

1) Vytvoriť pre dieťa vhodné podmienky na prípravu na vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností.

 2) Dodržiavať podmienky výchovnovzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom.

3) Dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovnovzdelávacie potreby.

4) Informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti svojho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania.

5) Nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil.

6) Dbať na to, aby dieťa dochádzalo do školy pravidelne a včas.

7) Dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní doložiť dokladmi v súlade so školským poriadkom.

 8) Bez zbytočného odkladu oznámiť škole príčinu neprítomnosti žiaka na vyučovaní.

 9) Neprítomnosť, ktorá trvá najviac 3 dni po sebe, ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka, pričom škola môže v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa jedná o častú neprítomnosť žiaka v škole, vyžadovať aj lekárske potvrdenie, neprítomnosť, ktorá trvá dlhšie ako 3 po sebe nasledujúce vyučovacie dni, ospravedlňuje zákonný zástupca žiaka lekárskym potvrdením. V prípade, že žiak a jeho zákonný zástupca nedodržiava podmienky súvisiace s dochádzkou žiaka do školy a následným ospravedlňovaním neúčasti žiaka v škole, škola bude takúto neprítomnosť žiaka v škole považovať za zanedbávanie školskej dochádzky a bude postupovať v zmysle platnej legislatívy.

III. Organizácia vyučovania a vnútorný  režim školy

3.1  Organizácia vyučovacieho dňa

1)  Vyučovací proces sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Rozvrh hodín je povinný rešpektovať každý žiak a pedagogický zamestnanec.

2)  Vyučovanie začína spravidla o 8,00 hodine ( najskôr o 7,10 hod.) a končí o 16,15.

Rozvrh vyučovania :

0. hodina                    7,10 -  7,55

1. hodina                    8,00 -  8,45

2. hodina                    8,55 -  9,40

3. hodina                    9,55 - 10,40

4. hodina                  10,50 - 11,35

5. hodina                  11,45 -  12,30

6.a hodina                12,35 -  13,20

6.b hodina                13,00 -   13,45

7. hodina                   13,50 -  14,35

8. hodina                   14,40 -  15,25

9. hodina                   15,30 -  16,15

 

Triedy, ktoré začínajú poobedňajšie vyučovanie 6.b vyučovacou hodinou, idú na obed po 5. vyučovacej hodine. Ostatné triedy po 6.a vyučovacej hodine. Počas vydávania obedov zabezpečujú  dozor učitelia  podľa harmonogramu.

3)  Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 6,35 hod. do 17,00 hod..

4)  Vyučovací proces je organizovaný v učebniach, laboratóriách a telovýchovných priestoroch,  v niektorých prípadoch aj mimo školy (múzeá, divadlá, výstavy a pod.).

5)  Každá trieda má pridelenú šatňu alebo skrinky, za ktoré sú žiaci počas celého školského roku zodpovední. Kľúče od šatní sú na žiackej vrátnici a vydávajú sa na výmenu za žiacky preukaz.

6)  Cez prestávky sa žiaci zdržujú v triedach, na chodbách, vo vestibuloch alebo v študovni. Počas prestávok si môžu kúpiť desiatu  a nealkoholické nápoje v školskom bufete a v nápojových automatoch.

7)  Všetky požiadavky voči škole (žiadosti, potvrdenia) predkladajú žiaci cez veľkú prestávku na sekretariáte vedenia školy alebo prostredníctvom triednych učiteľov.

8)  Zákonný zástupca žiaka môže úradné záležitosti vybavovať denne na sekretariáte riaditeľa školy.

9)  Informácie o prospechu a správaní žiaka podáva rodičom triedny učiteľ na triednej schôdzi rady rodičov, vyučujúci po dohovore so zákonným zástupcom alebo prostredníctvom elektronickej  žiackej knižky a elektronickej e-mailovej komunikácii.

3.2  Dochádzka do školy

1)  Žiak dochádza do školy na vyučovanie a podujatia školy pravidelne a načas.

2)  Vyučovanie a podujatia školy môže žiak vymeškať len pre  chorobu, vážnu udalosť v rodine a nepredvídané dopravné pomery. V zásade  sa nemôžu predlžovať prázdniny a  víkend predčasným odcestovaním alebo neskorším pricestovaním. Zúčastňovať sa na rekreačnom pobyte doma alebo v zahraničí mimo prázdnin sa môže žiak iba v ojedinelých prípadoch s predchádzajúcim súhlasom riaditeľa školy.

3)  Ak žiak mieni vymeškať vyučovanie pre vopred známy dôvod, je   povinný  vyžiadať  si   povolenie :

a)    na uvoľnenie žiaka z jednej   vyučovacej   hodiny  od príslušného  vyučujúceho  učiteľa,

b)    na uvoľnenie z jedného vyučovacieho dňa  od  triedneho učiteľa,

c)    na uvoľnenie z viacerých dní  od riaditeľa školy na odporúčanie triedneho učiteľa.

4)  Ak sa žiak nezúčastní vyučovania z nepredvídaného dôvodu, je povinný on alebo zákonný zástupca oznámiť škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.  Ak sa tak nestane, triedny učiteľ vyzve  telefonicky alebo e-mailom zákonného zástupcu, aby neprítomnosť žiaka ospravedlnil do 7 dní. V prípade, že to zákonný zástupca neurobí, môže učiteľ považovať neprítomnosť žiaka v škole za neospravedlnenú.

5)  Pri návrate na vyučovanie je  neplnoletý žiak povinný ihneď, najneskôr do 3 dní,  predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný zákonným zástupcom. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako 3 vyučovacie dni, predloží žiak potvrdenie lekára. Dodatočne predložené potvrdenie nemusí triedny učiteľ akceptovať.

6.) Všetky ospravedlnenia neprítomnosti na vyučovaní musí mať žiak evidované v  slovníčku  na ospravedlnenia potvrdenom školou. V prípade, že žiak nemá pri lekárskom vyšetrení slovníček, ospravedlnenku nalepí do slovníčka.

7)  Ak sa krátkodobá neprítomnosť žiaka (do 3 dní) opakuje častejšie, môže triedny učiteľ vyžadovať potvrdenie lekára aj za kratšie obdobie.

8)  Plnoletý žiak sa ospravedlňuje  sám, spôsobom uvedeným v odsekoch 4 – 6.

9)  Za 3 neskoré neospravedlnené príchody / posudzuje triedny profesor, vyučujúci / dostane žiak

1 neospravedlnenú hodinu.

10) Za neospravedlnené hodiny môže byť žiak postihnutý výchovnými opatreniami v zmysle tohto poriadku.

11) Ak žiak v jednom polroku nemá splnené všetky kritériá hodnotenia a klasifikácie,                           absolvuje komisionálnu skúšku.

12) Ak  žiak  evidentne  zámerne vymeškáva určité hodiny, vyučujúci rozhodne o    ďalšom postupe v spolupráci s triednym učiteľom a riaditeľom školy.

13) Ak žiaci svojím správaním a agresivitou ohrozujú bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov a zamestnancov školy alebo narúšajú výchovu a vzdelávanie tak, že znemožňujú ostatným účastníkom výchovnovzdelávacieho procesu výchovu a vzdelávanie, riaditeľ školy v zmysle § 58 ods. 3 a 4 školského zákona žiaka okamžite vylúči z výchovno-vzdelávacieho procesu a privolá zákonného zástupcu, zdravotnú pomoc alebo policajný zbor. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy písomný záznam.

14) Ak  žiak zo závažných dôvodov (liečenie, sústredenie, rodinná dovolenka, …) odchádza zo školy  pred koncom klasifikačného obdobia, musí mať vyplnený a schválený vedením školy  tzv. výstupný list s uzavretou klasifikáciou najmenej 3 dni pred odchodom.

15) Žiak môže byť uvoľnený riaditeľom školy na rôzne súťaže, olympiády a inú reprezentáciu školy, ale aj na prípravu na tieto súťaže. Na prípravu na krajské kolo súťaže dostane študent spravidla jeden deň, na celoslovenské kolo 2 dni študijného voľna.

16) Žiaci, ktorí reprezentujú školu na súťažiach, olympiádach a pod., sú uvedení v elektronickej triednej knihe, ale zameškané hodiny sa im nezapočítavajú do celkového počtu vymeškaných hodín.

17) Mimoškolské akcie, konané ako náhrada vyučovania, sú povinné. Neúčasť musí byť ospravedlnená.

18) Absolvovanie autoškoly je súkromnou aktivitou, preto je žiak povinný realizovať skúšobné jazdy mimo vyučovacích hodín. Žiak má nárok na uvoľnenie z vyučovania na deň, v ktorom vykonáva záverečnú skúšku.

3.3  Hodnotenie a klasifikácia

1)  Hodnotenie žiakov sa vykonáva:

- známkou,

- bodovým alebo percentuálnym hodnotením,

     - slovným hodnotením.

2)  Forma skúšky – ústna, písomná, praktická, projekt a pod. – a jej podiel na celkovom hodnotení je v kompetencii vyučujúceho.

3)  Žiak by mal byť v priebehu polroka vyskúšaný z jedného vyučovacieho predmetu:

- s hodinovou dotáciou 1 hodina týždenne = minimálne dvakrát /2x/, z toho aspoň raz ústne,

- s hodinovou dotáciou vyššou ako 1 hodina týždenne = minimálne trikrát /3x/, z toho aspoň raz ústne.

4)  Učiteľ oznámi žiakovi výsledok hodnotenia a klasifikácie:

- pri ústnom vyskúšaní  - ihneď,

- pri písomných prácach  - najneskôr do 14 dní.

5)  Počet kontrolných a písomných prác stanovujú učebné osnovy a vyučujúci príslušného predmetu.

6)  Termín písomnej (celohodinovej) práce učiteľ  zapíše do elektronickej žiackej knižky ( EŽK).  Termín konania celohodinovej písomnej práce nahlásiť žiakom  minimálne 2 dni dopredu. V jednom dni môžu žiaci písať len 1 skúšku uvedeného druhu.

7) Ak učiteľ vopred oznámi žiakovi plánovanú štvrťročnú alebo polročnú písomnú previerku a pre žiaka bilingválnej triedy celoštátnu písomnú skúšku z určených predmetov prostredníctvom EŽK, žiak je povinný ju vykonať, lebo inak jej výsledok bude chýbať v záverečnom hodnotení a nebudú splnené podmienky klasifikácie v riadnom termíne. V takomto prípade môže žiak podmienky klasifikácie splniť len v náhradnom termíne:

     Náhradný termín na napísanie štvrťročnej alebo polročnej písomnej previerky môže byť povolený len tým žiakom, ktorí preukázateľne na základe lekárskeho potvrdenia chýbali v škole pre práceneschopnosť alebo boli vopred pre veľmi závažné dôvody ospravedlnení riaditeľom školy na žiadosť svojich zákonných zástupcov. Plnoletí žiaci môžu pre veľmi závažné dôvody žiadať o ospravedlnenie riaditeľa školy vopred.

8) V prípade, že žiak vymešká viac  ako 30% z odučených hodín v jednotlivých predmetoch,  má 

    učiteľ právo navrhnúť žiakovi komisionálnu skúšku.

9) Predmetové komisie jednotlivých predmetov určia spôsob konania náhradných písomných prác v prípade odôvodnenej absencie. Tento bod platí pre písomné práce okrem písomných prác v bode 8.

10)  Učiteľ vedie evidenciu o každom hodnotení žiaka v elektronickej žiackej knižke (EŽK).

11) Žiak alebo jeho zákonný zástupca si môže kedykoľvek v elektronickej  žiackej  knižke pozrieť hodnotenie za dané obdobie.

12) S hodnotením a klasifikáciou v jednotlivých predmetoch sú žiaci oboznámení na začiatku školského roka.

13) Pri komisionálnych skúškach, opravných skúškach, opakovaní ročníka sa postupuje podľa  Zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

14) Riaditeľka školy môže oslobodiť žiaka od vyučovania povinného predmetu alebo jeho častí a od telesných úkonov spojených s vyučovaním niektorých predmetov na základe žiadosti zákonného zástupcu žiaka alebo žiadosti plnoletého žiaka  a na základe vyjadrenia lekára. Žiak, ktorý je oslobodený od telesnej výchovy na základe  potvrdenia od lekára nie je oslobodený od účasti na hodinách telesnej výchovy.

3.4  Výchovné opatrenia

Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov.

 

3.4.1  Pochvala triednym učiteľom:

1)         Za výborný prospech - prospel s vyznamenaním.

2)         Za 0-10  vymeškaných hodín pokiaľ neurobil/a žiak/žiačka žiadny priestupok.

3)         Za úspešnú reprezentáciu školy.

4)         Za činnosť v prospech triedy nad rámec svojich povinností.

 

 

5)         Za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

6)         Podľa uváženia triedneho učiteľa alebo na návrh niektorého učiteľa.

3.4.2  Pochvala riaditeľom školy 

1)         Za výborný prospech - priemer 1,0

2)         Za 0  vymeškaných hodín pokiaľ neurobil/a žiak/žiačka žiadny priestupok.

3)         Za úspešnú reprezentáciu školy.

4)         Za nezištnú pomoc, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.

5)         Podľa uváženia riaditeľa školy alebo na návrh triedneho učiteľa.

3.5 Opatrenia na posilnenie disciplíny

3.5.1 Neospravedlnené hodiny

1) Za 1 – 3 neospravedlnené hodiny pokarhanie triednym učiteľom.

2) Za 4 – 7 neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy.

3) Za 8 – 12 neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy a zníženie známky zo správania  na druhý stupeň (uspokojivé).

4) Za 13 – 30 neospravedlnených hodín pokarhanie riaditeľom školy, návrh na podmienečné vylúčenie zo školy a zníženie známky zo správania  na tretí stupeň (menej uspokojivé).

5) Za viac ako 30 neospravedlnených  hodín pokarhanie riaditeľom školy s podmienečným vylúčením zo školy, návrh na  vylúčenie zo školy a zníženie známky zo správania  na štvrtý stupeň (neuspokojivé).

3.5.2  Napomenutie, pokarhanie triednym učiteľom

Za porušenie vnútorného poriadku, t.j.:

1)  Zápis v  triednej knihe alebo sťažnosť pedagógov a ostatných zamestnancov školy prednesená na pedagogickej rade.

2)  Nevhodná úprava zovňajšku.

3)  Neprezúvanie sa v priestoroch školy.

4)  Iné menej závažné priestupky podľa posúdenia triednym učiteľom, vyučujúcim alebo žiackym kolektívom:

5)  Za opakované neskoré príchody na vyučovanie.

6)  Ak je nevyhnutné použiť pokarhanie triedneho učiteľa v priebehu klasifikačného obdobia 2 alebo viackrát, môže pedagogická rada rozhodnúť o  znížení známky zo správania na druhý stupeň (uspokojivé).

3.5.3  Pokarhanie riaditeľom školy

1)  Za podvádzanie.

2)  Za fajčenie, požívanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku.

3)  Za opakujúce sa neslušné správanie.

4)  Za úmyselné poškodzovanie školského zariadenia.

5)  Za používanie mobilu a  zariadení na záznam obrazu alebo zvuku počas vyučovania bez súhlasu vyučujúceho.

S týmto opatrením môže súvisieť zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na druhý stupeň (uspokojivé).

 

3.5.4  Podmienečné vylúčenie zo školy (podľa závažnosti priestupku)

1)  Za prinášanie vecí ohrozujúcich život a zdravie žiakov a učiteľov do školy alebo na činnosti organizované školou.

2)  Za používanie alkoholických nápojov a iných druhov legálnych a nelegálnych drog v školských priestoroch a na školských akciách podľa závažnosti priestupku.

3)  Za znemožňovanie vyučovacieho procesu a prevádzky školy.

4)  Za krádež.

5)  Za úmyselné ublíženie na zdraví.

6)  Za šikanovanie a vydieranie.

7)  Za vandalizmus.

8)  Za prejavy rasovej neznášanlivosti.

9)  Za zvlášť hrubé alebo opakujúce sa neslušné správanie voči zamestnancom školy.

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na tretí stupeň (menej uspokojivé).

3.5.5  Vylúčenie zo školy

1)  Za nesplnenie podmienky uloženej pri podmienečnom vylúčení zo školy.

2)  Za zvlášť závažné alebo opakujúce sa priestupky uvedené v bode 2. 4. 6.

S týmto opatrením súvisí zníženie známky zo správania v závere klasifikačného obdobia na štvrtý stupeň (neuspokojivé).

 

Pokiaľ žiak uskutočnil čin, pre ktorý je dôvod vylúčiť ho zo štúdia a neukončil ešte povinnú školskú dochádzku, bude po dohovore s rodičmi preradený na inú školu, prípadne po skončení povinnej školskej dochádzky vylúčený zo školy.

3.6  Postup pri riešení výskytu šikanovania

a)  Ak ide o prvý prípad :

-    menej závažná forma (posmievanie, nadávky, zosmiešňovanie a podobne)  - pohovor s triednym učiteľom, výchovným poradcom,  školským psychológom, riaditeľom školy, odbornými pracovníkmi CPPP a P, predvolanie zákonných zástupcov, riaditeľské pokarhanie, znížená známka zo správania, zvýšená kontrola,

-    závažná forma (okradnutie, bitka s vážnymi následkami a pod.) – znížená známka zo správania, podmienečné vylúčenie až vylúčenie zo školy.

b)  Ak ide o opakované prípady :

-    menej závažná forma (opakované urážky, ohováranie, ponižovanie a pod.) –podmienečné vylúčenie zo školy,

-    závažná forma (opakované bitky, vydieranie, psychický teror a pod.) - vylúčenie zo školy,

c)  Ak prípad má znaky trestného činu – oznam na políciu.

3.7  Opatrenia proti šíreniu legálnych a nelegálnych drog

3.7.1    Fajčenie

     Postup pri porušení zákazu fajčenia:

- pri prvom porušení – oznam rodičom, pokarhanie triednym učiteľom,

- pri druhom porušení – predvolanie rodičov, pokarhanie riaditeľom školy,

- pri ďalšom porušení – znížená známka zo správania.

3 Alkohol a nelegálne drogy

     Ak je žiak podozrivý, že je pod vplyvom alkoholu, vyzve ho pedagogický zamestnanec a spíše sa o tomto podozrení zápisnica,  kde sa uvedú klinické príznaky, ktoré osoba vykazuje a ktoré vedú k podozreniu, že žiak pil alkoholické nápoje alebo je pod vplyvom omamných drog. Dôležitá je prítomnosť svedka. Bezodkladne  kontaktovať zákonného zástupcu. V prípade ohrozenia zdravia alebo života privolať zdravotnú pomoc.

Postup pri porušení:

-    pri prvom porušení – pohovor u školského psychológa, predvolanie zákonného zástupcu a individuálne posúdenie  prípadu,

-    pri ďalšom porušení – vylúčenie žiaka zo školy.

IV. Bezpečnosť a ochrana zdravia

4.1 Žiakovi nie je dovolené

1)  Fajčiť v priestoroch školy, v okolí školy a pri všetkých činnostiach organizovaných školou.

2)  Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, drogy a iné zdraviu škodlivé látky, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou.

3)  Prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou veci ohrozujúce život a zdravie a veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní.

4)  Sedieť na oknách, vykláňať sa z okien, vchádzať a vychádzať do tried oknami, naháňať sa na chodbách.

4.2 Nakladanie s majetkom školy

1)  Žiak šetrí školské zariadenie, chráni ho pred poškodením a hospodárne zaobchádza s učebnicami a učebnými pomôckami. Ak úmyselne spôsobí škodu alebo spôsobí škodu z nedbanlivosti, je povinný uhradiť ju v plnej výške alebo sa postarať o urýchlenú opravu poškodenej veci. V prípade nezistenia vinníka je tak povinná urobiť trieda  alebo skupina, ktorá sa v čase poškodenia v danom priestore preukázateľne nachádzala.

 

4.3 Žiakovi nie je dovolené

1)  Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy.

2)  Znečisťovať steny a ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy.

 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA

 

a)  Tento školský poriadok pre žiakov bol vypracovaný v súlade:

-    so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) ,

-    s vyhláškou MŠ SR č.314/2008 Z.z. o stredných školách,

-    s metodickým usmernením č. 7/2006 k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach,

Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl

b)  Školský poriadok bol prerokovaný na zasadnutí žiackej rady  dňa 18.06.2019.

c)  Školský poriadok bol prerokovaný v pedagogickej rade dňa 23.08.2019.

d)  Školský poriadok zverejní riaditeľ na verejne prístupnom mieste v škole a na webovej stránke školy, preukázateľným spôsobom s ním oboznámi zamestnancov a žiakov a informuje o jeho vydaní a obsahu zákonných zástupcov žiakov.

e)  Tento školský poriadok nadobúda účinnosť 01.09.2019 a platí až do odvolania alebo zmeny.

f)  Schválený školský poriadok je otvorený dokument, ktorý je možné meniť a dopĺňať na základe pripomienok učiteľov, rodičov a žiakov školy.

f)  Ruší sa vnútorný poriadok školy zo dňa 01.09. 2018.


Dodatok č. 1  k školskému poriadku

Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania na Gymnáziu Jozefa Gregora Tajovského pre školský rok 2020/2021 sa riadi podľa pokynov Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 18.8.2020 a ďalšími usmerneniami MŠVVaŠ a RÚVZ v Banskej Bystrici.

https://www.minedu.sk/24910-sk/stredne-skoly/

K bodu II. Práva a povinnosti zákonných zástupcov rodičov, bod 9

Ak ide o ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, lehota podľa § 144 ods. 10 zákona č. 245/2008 Z. z. sa predlžuje z 3 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní na 5 po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. 

 

Prerokované a schválené pedagogickou radou

Dňa 28.8.2020

Najčítanejšie

Deň otvorených dverí
Pozvánka

Deň otvorených dverí

28. September 2018

Viac
Oznam pre štvrtákov
Oznámenie

Oznam pre štvrtákov

15. September 2018

Viac