Kritériá hodnotenia SJL, SSJ, ESI v šk. roku 2023/24

9 October 2018, 10:08


Kritériá  hodnotenia SJL, SSJ, ESI v šk. roku 2023/24

 
 

 Žiak je z predmetu SJL skúšaný ústne, písomne alebo prakticky. Žiak by mal byť v priebehu polroka z jedného vyučovacieho predmetu s hodinovou dotáciou vyššou ako jedna hodina týždenne by mal byť žiak v priebehu polroka skúšaný minimálne trikrát. V predmete slovenský jazyk a literatúra s trojhodinovou dotáciou platia nasledovné kritériá hodnotenia, schválené na zasadnutí predmetovej komisie slovenského jazyka a literatúry dňa 24.8.2022:

 

Žiak musí pre klasifikáciu splniť nasledovné podmienky:

 

Získať minimálne 3 známky, a to v nasledovných oblastiach:

 

 

a)      1x za polrok napísať diktát. Náhradný diktát sa píše formou odpísania textu s vynechanými gramatickými javmi – hodnotenie môže byť zohľadnené v záverečnej klasifikácii.

 

b)     1x za polrok napísať písomnú slohovú prácu.. V 1.-3. ročníku je jedna práca domáca a jedna školská. V prípade neodovzdania písomnej domácej práce bude žiak hodnotený   stupňom 5 (nedostatočný). V prípade nenapísania školskej práce sa hodnotenie žiaka bude riadiť Doplnkom ku školskému poriadku zo dňa 2.9.2013 o písaní povinných školských prác. V 3. ročníku je náhradou za školskú písomnú prácu (výklad) hodnotenie formálnej stránky práce SOČ. Vo 4. ročníku je náhradou povinnej písomnej práce rečnícke vystúpenie, ktoré musí absolvovať každý žiak.

 

c)      napísať test z každého prebratého tematického celku – výsledná známka z testov je priemerom všetkých známok, ktoré žiak v priebehu polroka získa. Tento bod klasifikácie môže vyučujúci prispôsobiť konkrétnym podmienkam danej triedy.

Test môže byť aj náhradou ústnej odpovede.

 

d)     1x ústne odpovedať.

 

 

PERCENTUÁLNE HODNOTENIE ŽIAKOV V PREDMETE SLOVENSKÝ JAZYK   A LITERATÚRA V ŠK. ROKU 2022/2023

 

Stupnica na hodnotenie diktátov:                          Hodnotenie  písomných prác z TC:

 

0 - 2 chyby         1  (100,95,90%)                            100% - 90%             1

 

3 - 5 chyby         2  (85,80,75%)                              89% - 75%               2

 

6 - 8 chýb           3  (70,65,60%)                              74% - 60%               3

 

9 - 11 chýb         4  (55,50,45%)                              59% - 40%               4

 

12 -13 chýb        5  (40,35%)                                   39% -  a menej         5

 

 

Hodnotenie slohových prác vychádza z hodnotenia PFIČ, ktorého bodová stupnica sa prerátava na známku prípadne percentá.

 

Výsledné percentuálne hodnotenie za každý možný počet bodov :

 

body       28       27     26     25     24     23     22     21     20     19     18     17     16     15

 

percentá 100,0   96,4  92,9  89,3  85,7  82,1  78,6  75,0  71,4  67,9  64,3  60,7  57,1  53,6

 

 

 

body       14     13     12     11     10      9       8      7       6       5       4       3       2     1

 

percentá 50,0  46,4  42,9  39,3  35,7  32,1  28,6  25,0  21,4  17,9  14,3 10,7   7,1  3,6

 

 

 

Hodnotenie ústnej odpovede prebieha v zmysle Metodického pokynu č. 21/2011 z 1.   mája 2011.

Bonusové hodnotenie: domáce úlohy, aktivita, referáty...........2 - 5 %

 

Hodnotenie seminárov SJL-3.roč.(ESI)- absolvoval/a

 

Hodnotenie seminárov SJL- 4. roč.(SSJ) - známkou