Dokumenty PK VP

5 October 2018, 18:20


Hlavné úlohy PK

 

Etická výchova:

 

·         V priebehu školského roka sa budeme naďalej  podieľať na plnení úloh  programu  prevencie sociálno-patologických javov.

·         V rámci vyučovacích hodín sa budeme venovať vzdelávaniu a výchove k ľudským právam a slobodám a k osobnej zodpovednosti ako aj problematike ochrany a práv detí vyplývajúcej z Deklarácie práv dieťaťa,  budeme sa podieľať na realizácii programu na odstránenie šikanovania (kyberšikanovania).

·         Vo vyučovacom procese budeme dôsledne realizovať výchovu k manželstvu a rodičovstvu v súlade s plánom výchovy k manželstvu a rodičovstvu.

·         Budeme pokračovať v projekte zameranom na budovanie hodnôt demokracie, ľudských práv, tolerancie a posilňovanie kritického myslenia.

·         Budeme pomáhať pri adaptácii žiakov 1.ročníka na štúdium na našej škole v spolupráci s triednymi učiteľmi ako aj so  školskou  psychologičkou.

·         Budeme podnecovať zvedavosť a tvorivé myslenie s využitím IKT.

·         Budeme pokračovať v spolupráci s mestskými a regionálnymi inštitúciami ako je CPPPaP, Centrum voľného času Junior, rôzne dobrovoľnícke inštitúcie, PF UMB  a pod.

 

Náboženská výchova:

 

·         V rámci náboženskej výchovy sa budeme snažiť  prehlbovať mravné a náboženské hodnoty u žiakov, viesť ich k úcte k sebe a druhým, k tolerancii a láske.

·         Zdôrazňovať význam ekumenizmu

·         Rozvíjať dobrú spoluprácu s cirkevnými inštitúciami

·         Pokračovať v biblickej olympiáde

·         Podporovať zapájanie našich žiakov do dobrovoľníckej alebo charitatívnej činnosti

 

 

 

 

Umenie a kultúra :

 

·         Budeme využívať vyučovacie hodiny na formovanie  pozitívnych charakterových vlastností a rozvoj kreativity s dôrazom na emocionálnu zložku osobnosti.

·          Budeme organizovať vyučovacie hodiny aj v mimoškolskom prostredí, napr. pri návšteve festivalov alebo kultúrnych inštitúcií regiónu.

·         Budeme využívať projektové vyučovanie.

·         Pri vyučovaní budeme klásť dôraz na rozvoj inovatívneho myslenia a zároveň zodpovedného správania

·         Naďalej budeme pokračovať v spolupráci s mestskými a regionálnymi inštitúciami ako je Štátna galéria BB, Štátna opera BB, Štátna vedecká knižnica, Hudobné múzeum, Štúdio tanca, SOS BB a pod.