Dokumenty PK TEV

1 October 2018, 11:23


Telesná a športová výchova - charakteristika a ciele predmetu

Klasifikácia predmetu telesná a športová výchova.doc


Zásady bezpečnosti  na vyučovaní počas hodín TSV 

                                   na športových akciách organiz. školou

                                   na športových krúžkoch

 

1. Žiaci čakajú na vyučujúceho v šatni, nezhromažďujú sa na chodbe, pred   kabinetmi a na balkóne.

2. Žiaci na hodiny prichádzajú v čistom cvičebnom úbore a obuvi bez čiernej podrážky, ktorú používajú len v telocvični. Úbor a obuv musia vyhovovať bezpečnostným a hygienickým požiadavkám.

3. Žiakom sa na hodiny TŠV (telesnej a športovej výchovy ) neodporúča nosiť cenné predmety a väčší obnos peňazí

4. Žiaci  do telocvične nevstupujú bez pedagogického dozoru.

5. Žiakom  nie je dovolené vyliezať na horolezeckú stenu, ako aj cvičiť na náradí bez povolenia  vyučujúceho.

6. Žiaci pri cvičení vždy dodržiavajú pokyny vyučujúceho pri vykonávaní jednotlivých činností, dbajú o svoju (aj svojich spolužiakov) bezpečnosť a zdravie. Dlhé vlasy musia byť zopnuté.

7. Žiakom nie je dovolené opustiť cvičebný priestor bez vedomia 

 Vyučujúceho.

8. Žiaci do telocvične nevstupujú s jedlom ,nápojmi  a neprezutí.

     9.Pri presune na iné športovisko žiaci  odchádzajú len v sprievode  

     pedagogického dozoru.

10. Žiakom je sedenie na balkónovej doske prísne zakázané.

11. Každé úmyselné poškodenie objektu TEV a pomôcok musí žiak, respektíve skupina závadu odstrániť, alebo uhradiť finančne.

12. Žiaci majú povinnosť nahlásiť  zranenie a úraz  svojmu vyučujúcemu.

 Povinnosť žiakov oznámiť zranenie a úraz sa vzťahuje na každé, aj malé        poranenie, ktoré sa žiakovi stane v škole,  na vyučovaní, športových akciách organizovaných školou a na športových krúžkoch .

13.Žiaci prípravné a súťažné športové zápasy hrajú v duchu fair play a správajú sa tak,  aby nepoškodzovali dobré meno školy.

14.Ospravedlná absencia študentov / choroba / viď školský poriadok

      Neospravedlnená absencia – žiak si nedoniesol úbor viac ako 2x za polrok / každá ďalšia absencia úboru bude už neospravedlnená /.

      V prípade že žiak sa pred hodinou necíti dobre , doručí ospravedlnenie na najbližšej hodine.

      Žiak neuposlúchne alebo  nedodrží školský poriadok – sa pošle na vedenie školy.

15. Pri nedodržaní a opakovanom porušovaní bezpečnostných predpisov bude vyučujúci postupovať v zmysle platného klasifikačného poriadku a vnútorného poriadku školy.