Dokumenty PK SVP

5 October 2018, 13:46


Kritériá hodnotenia predmetov:
- hodnotenie a klasifikácia predmetov vychádza z Metodického pokynu č. 2010/11:


Pri klasifikácii výsledkov v týchto predmetoch sa hodnotí v súlade s učebnými osnovami a vzdelávacími štandardami:
a)    celistvosť, presnosť a trvácnosť osvojenia požadovaných poznatkov, faktov, pojmov, zákonitostí a vzťahov, kvalita a rozsah získaných zručností vykonávať požadované rozumové a motorické činnosti,
b)    schopnosť uplatňovať osvojené poznatky a zručnosti pri výklade spoločenských javov a zákonitostí, ako aj pri riešení praktických úloh v každodennom živote,
c)    schopnosť využívať skúsenosti a poznatky získané pri praktických činnostiach,
d)    aktivita v prístupe k činnostiam, záujem o ne a vzťah k nim,
e)    výstižnosť a jazyková správnosť ústneho a písomného prejavu,
f)    schopnosť zaujať postoj a vyjadriť vlastné stanovisko, kooperatívne riešiť problémy.


- prvý, druhý, tretí, štvrtý ročník -- všetky predmety PK odsúhlasili hodnotenie známkou (v prípade bodového/percentuálneho systému sú body/percentá uvádzané súčasne so známkou)


Hodnotenie voliteľných predmetov:
 • Seminár z dejepisu 4. ročník - klasifikovaný
 • Seminár z dejepisu 3. ročník - klasifikovaný
 • Spoločenskovedný seminár 4. ročník - klasifikovaný
 • Seminár z geografie 3. ročník - absolvoval
 • Finančná gramotnosť 3. ročník - absolvoval
 • Ekonomika 4.ročník - klasifikovaný
 • Ekonomika a trh práce 3. ročník - absolvoval
 • Seminár z ekonomiky 4.ročník - klasifikovaný
 • Psychológia 4.ročník - klasifikovaný
 • Seminár zo psychológie - klasifikovaný
 • Dejiny umenia - klasifikovaný