Dokumenty PK CHE-BIO

8 October 2018, 19:41


Klasifikácia voliteľných predmetov

 

Klasifikácia voliteľných predmetov:

3. ročník: Cvičenia z biológie – klasifikovaný

3. ročník: Biológia a anatómia – klasifikovaný

3. ročník: Seminár z chémie – klasifikovaný

4. ročník: Seminár z biológie – klasifikovaný

4. ročník: Cvičenia z chémie – neklasifikovaný

5. ročník: Seminár z chémie – klasifikovaný

Podmienkou uznania neklasifikovaných predmetov je 70%-ná účasť študentov na hodinách.

 

 

Kritériá hodnotenia

 

Hodnotenie vedomostí a zručností na hodinách chémie a biológie: vo všetkých ročníkoch bude každý vyučujúci bude hodnotiť vedomosti stupnicou na percentá:

                  100 – 85%                výborný

                  84 – 70%                   chválitebný

                  69 – 55%                   dobrý

                  54 – 40%                   dostatočný

                  menej ako 39%        nedostatočný