Činnosť PK VP

5 October 2018, 18:22


Úsmev ako dar – dobrovoľníctvo na GJGT

V priebehu mesiacov október – november 2018 študenti I.A, I.F a II.L boli počas hodín ETV oboznámení s dobrovoľníckou činnosťou v organizácii Úsmev ako dar, ktorú si pre nich pripravila študentka IV.B Lenka Tavelová.

Medici za zdravie žien

8.októbra 2018 absolvovali študentky 1.ročníka prednášku v rámci projektu: Medici za zdravie žien s názvom: Prvá gynekologická prehliadka, kde sa im študenti medicíny z Martina snažili priblížiť túto problematiku a hlavne poukázať na dôležitosť preventívnych prehliadok.


Biblická olympiáda

Po úspešnom absolvovaní školského kola tí najlepší nás reprezentovali na okresnom kole tejto olympiády. Družstvo v zložení Lucia Bečková (II.A), Anna Martinská (II.A) a Andrej Slovák (III.F) tu obsadilo krásne 2.miesto, k čomu im srdečne blahoželáme.


Násilie páchané na ženách

20.novembra 2018 dievčatá 4.ročníka absolvovali prednášku s názvom: Násilie páchané na ženách, ktorú viedla kpt.Mgr.A.Petrovičová z KR PZ v Banskej Bystrici.


ŠKOLY ZA DEMOKRACIU

Projekt realizuje Centrum komunitného vzdelávania v Banskej Bystrici v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB, ktorá prevzala záštitu nad týmto vzdelávacím programom.

Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi VŠ, SŠ a ZŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Program taktiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia, pričom využíva aj tzv.živé knihy, ktoré sú u študentov veľmi obľúbené, ale zároveň aj veľmi poučné.

V školskom roku 2018/2019 je do tohto projektu zapojená trieda I.C.
Ďalšou z aktivít v