Činnosť PK SVP

5 October 2018, 13:46


GEOGRAFIA

Október

Svet okolo nás -- Kuba

Určené: 2. ročník GEG a 3. ročník SEG

Zodpovedná: S. Husárová, Ľ. Pěčová


November

Hory a mesto - filmový festival

Určené: 3. ročník GEG a SEG, IV.L

Zodpovedná: Ľ. Pěčová


Slovenské múzeum máp v Kynceľovej

Určené: 1. ročník GEG, 3. ročník SEG

Zodpovedná: Ľ. Pěčová


Február

„Hotel Rwanda" s besedou

Určené: 2. ročník GEG a 3. ročník SEG

 Zodpovedná:, Ľ. Pěčová


Marec

„Beseda o problematike ľudských práv"

Určené: 2. ročník GEG a 3. ročník SEG

 Zodpovedná: Ľ. Pěčová


Apríl

Historické pamiatky Banskej Bystrice

Určené: 3. ročník SEG

Zodpovedná: Ľ. Pěčová


Máj

Geografická vychádzka do miestnej krajiny

Určené: 1. - 4. ročník GEG

Zodpovedná: Ľ. Pěčová, S. Husárová


Jún

Banské múzeum a okolie Španej Doliny

Určené: 3. ročník GEG a SEG, IV-L

Zodpovední: Ľ. Pěčová, S. HusárováDEJEPIS

September-október

Exkurzia Bojná

Určené: 1. ročník DEJ

Zodp. D. Pokorná    


Historické pamiatky Banskej Bystrice

Určené: 4. ročník SED       

Zodp. M. Holéczy


Október-november

Stredoslovenské múzeum BB

Určené: 3. a 4. ročník SED

Zodp.: M. Holéczy, M. Halvoňová


Február-marec

Múzeum SNP B.Bystrica

Určené: 4. ročník SED

Zodp.: M. Holéczy


Marec

Múzeum holokaustu Sereď

Určené: 3. ročník a 4.ročník SED

Zodp.: M. Holéczy, D. Pokorná


Marec-apríl

Štátny archív B.Bystrica

Určené: 4. ročník SED

Zodp.: M. Holéczy


Jún

Morava: Slavkov-Brno-Výpustek

Určené: 1-3. ročník DEJ

Zodp.: L.Vitásková


Nemecká-Kalište

Určené: 3. ročník DEJ

Zodp. L.Vitásková


Archeologická exkurzia Belehrad-Sarajevo

Určené: 1.ročník a 3. ročník SED

Zodp.: M. Halvoňová


PSYCHOLÓGIA

Apríl

Návšteva inštitútu PsychoLOG-in v B.Bystrici

Určené: 4.ročník Seminár zo psychológie

Zodp.: V. Kubušová


DEJINY UMENIA

priebežne

Stredoslovenská galéria v BB

Určené: 4. ročník DEU

Zodp.: D.Pokorná


OBČIANSKA NÁUKA

priebežne

Návšteva súdnych pojednávaní na Okresnom, Krajskom a Špecializovanom  súde v B.Bystrici 

Určené: 3. ročník OBN, 4. ročník OBN 4, 4. Ročník SPS

Zodp.: V. Pilarčíková, M. Holéczy


EKONOMIKA

priebežne

Finančná akadémia

Určené: 4. ročník EKO, SEK a 3. ročník ESO, FIG

Zodp.: B. Štubňová


apríl

Návšteva výstavy JOB EXPO Nitra                                                                                      

Určené: 3. Ročník FiG

Zodp.: B. Štubňová