Činnosť PK ANJ

5 October 2018, 10:35


Vo svojej pedagogickej činnosti využívame najnovšie poznatky z didaktiky a metodiky anglického jazyka a moderné technológie. Znalosť anglického jazyka sa v súčasnosti stáva nevyhnutnosťou a preto cieľom nášho úsilia je žiakov motivovať k prehlbovaniu svojich jazykových znalostí a zručností nielen kvôli známkam a úspešnému zvládnutiu maturitnej skúšky ale hlavne kvôli samotnej schopnosti ovládať cudzí jazyk a tak využívať možnosti, ktoré táto schopnosť prináša . Žiaci sú na hodinách ANJ konfrontovaní s rôznymi typmi úloh vychádzajúcimi z reálneho života, majú možnosť vyskúšať si tímovú prácu v skupinách a pomocou rôznych aktivít sa zdokonaľujú v jazykových zručnostiach, ktorými sú rozprávanie, počúvanie, písanie a čítanie. Je naším záujmom, aby sa žiaci s anglickým jazykom nestretávali iba v triedach, ale aby si svoje jazykové zručnosti mohli preveriť aj v reálnom živote. Preto – v rámci možností v B. Bystrici a okolí – sa snažíme využiť všetky príležitosti na kontakt s rodenými používateľmi anglického jazyka alebo – podľa záujmu žiakov – zorganizovať poznávacie zájazdy do anglicky-hovoriacich miest. Prínosom k výučbe ANJ sú akcie v Americkom centre (ŠVK BB), exkurzie „Bratislava po anglicky“ (City Game) a účasť na divadelných predstaveniach v ANJ. Najväčším prínosom sú ale hodiny s našim lektorom Johnom Carrollom pre žiakov 2. a 3. ročníka, ktorých cieľom bude prehlbovať slovnú zásobu a rozvíjať ústny prejav žiakov.