zvoľte si
dizajn
stránky

Banán Čokoláda

Zoznam prijatých uchádzačov

Zoznam prijatých uchádzačov
na študijný odbor 7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
pre školský rok 2017/2018
 
 
P.č. Kód   
  1. 1725  
  2. 3453  
  3. 8987  
  4. 6124  
  5. 3422  
  6. 8306  
  7. 3150  
  8. 4019  
  9. 6524  
 10. 7893  
 11. 4283  
 12. 6275  
 13. 7062  
 14. 5368  
 15. 1269   
 16. 3843  
 17. 3992  
 18. 7560  
 19. 2921  
 20. 6687  
 21. 2744  
 22. 5169  
 23. 8257  
 24. 3977  
 25. 6164  
 26. 7443  
 27. 5713   
 28. 8502  
 
 
Zákonní zástupcovia riadne ospravedlnili neúčasť dvoch uchádzačov na prijímacej skúške v dňoch 28.-29.3.2017. Riaditeľka školy ospravedlnenie akceptovala a po prijímacích skúškach konaných v dňoch 28.-29.3.2017  prijala 28 žiakov do prvého ročníka. V zmysle § 66, ods. 9, Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určí dvom uchádzačom náhradný termín prijímacej skúšky po 3.4.2017. Zoznam prijatých uchádzačov bude doplnený o dve miesta podľa aktualizovaných výsledkov  a zverejnený na webovom sídle školy.