Dokumenty PK 2. cudzie jazyky

1 October 2018, 08:46


Hodnotenie a klasifikácia predmetu:

 

Členovia PK sa dohodli zotrvať pri nasledovnej percentuálnej klasifikácii písomných a ústnych odpovedí:

100-90% - výborný

89-75% - chválitebný

74 – 60% - dobrý

59-40% - dostatočný

39 – 0 % - nedostatočný

Z počtu vyučujúcim stanovených písomných testov môže žiak nepísať len jeden. Pri väčšom počte nenapísaných testov bude žiak písať chýbajúce testy v termíne, ktorý stanoví vyučujúci.

Predpokladom klasifikácie je účasť na hodinách minimálne v rozsahu 70 %.