Činnosť PK VP

5 October 2018, 18:22


ŠKOLY ZA DEMOKRACIU

            Projekt, ktorý realizuje Centrum komunitného vzdelávania v Banskej Bystrici v spolupráci s Pedagogickou fakultou UMB, ktorá prevzala záštitu nad týmto vzdelávacím programom.

            Vzdelávací program sa sústreďuje na systematickú prácu so študentmi VŠ, SŠ a ZŠ, podporujúc hodnoty slobody, rovnosti, demokracie, otvorenej spoločnosti, a vymedzuje sa voči všetkým formám intolerancie. Program rozvíja kompetencie v oblasti ľudských práv, usiluje sa o redukciu stereotypov a predsudkov. Program taktiež stavia na otvorenej diskusii a rozvoji kritického myslenia.

            V školskom roku 2018/2019 je do tohto projektu zapojená trieda I.C.